رابطه علم پزشكى با سحر و كهانت  
محققى كه در تحقیق خویش به تاریخ ملل مراجعه مى كند، خواهد یافت كه میان پزشكى و سحر، رابطه اى تنگاتنگ و محكم وجود دارد. چرا كه آنان بیماران خود را با سحر و جادو معالجه مى كرده اند. شخص جادوگر، نزدشان ، پزشكى بوده است كه به نیروى جادوى خویش ، بیمار را معالجه و درمان مى كرده ؛ چنانكه كاهنان نیز بیماران را این چنین درمان مى كرده اند.
البته اینان به واسطه تضرع و توسل در برابر الهه خود، شفاى بیمار را مى جسته اند. از این رو، علم پزشكى از جمله علوم اختصاصى كاهنان در این دوره ها بوده است .(8)
پیش از این ، اشاره شد كه بسیارى از محققین ، اختراع این دانش را به كاهنان بابل ، ایران ، یمن و غیر آن نسبت داده اند. و در بحثهاى آینده شواهدى خواهیم آورد كه براین حقیقت اشاره دارند .